เลือกหลักสูตรอบรมในการสมัคร รายละเอียดและค่าใช้จ่าย อย่างไรบ้าง
การอบรมจป มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตรการอบรมจป แบ่งเป็น 2 ระดับ: หัวหน้างาน และบริหาร… อ่านต่อ