6 ทักษะที่จำเป็นในงานรับแปลเอกสาร

อยากจะทำงานรับแปลเอกสาร นอกจากมีความรู้ความเข้าใจภาษาได้ดีแล้ว ยังต้องมีทักษะที่จำเป็นต้องรู้อีกมาก เพื่อให้งานแปลเอกสารออกมาดีที่สุด ซึ่งทักษะที่ว่ามี 6 ทักษะด้วยกัน ดังนี้

1. ทักษะการเขียน

แน่นอนว่าทักษะการเขียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักแปลเอกสาร แต่การแปลเอกสารแบบมืออาชีพจำเป็นต้องรู้หลักไวยากรณ์ของประเทศนั้นๆด้วยถึงจะแปลเอกสารออกมาได้ดี รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอน และรูปแบบการเขียน เช่น การพรรณนาโวหาร การโน้มน้าวใจ การโต้แย้ง เป็นต้น

2. ทักษะการสื่อสาร

การจะแปลเอกสารออกมาได้ดี ต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีเสียก่อน ถึงจะเกิดภาพในหัวขึ้นมาว่าแปลแบบนี้ๆ แล้วคนอ่านจะเข้าใจ 

3. การค้นคว้าข้อมูล

นักแปลที่ดีต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลา เพราะงานแปลเอกสารเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทาย ต้องศึกษาเรื่องภาษากันตลอด เพราะมีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นแทบทุกวัน บางงานก็เป็นภาษาเฉพาะหรือภาษาชั้นสูง มีความเสี่ยงที่จะตีความหมายผิดจนแปลผิดขึ้นได้ ดังนั้นนักแปลจึงต้องศึกษาภาษาให้เยอะๆ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในงานแปลระดับสูงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

4. ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

นักแปลต้องมีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย เพื่อช่วยในการแปลและจัดระเบียบ ซึ่งโปรแกรมหลักๆที่ใช้ส่วนใหญ่ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe InDesign

5. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

นักแปลที่ดีจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วย ถึงจะแปลเอกสารออกมาได้ดีและเข้าใจง่าย เช่น มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการเงิน, กฎหมาย, วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

6. มีความใส่ใจ

การรับแปลเอกสารต้องมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยกันอยู่แล้ว แต่หากเรามีความใส่ใจในงานที่แปล ก็จะทำให้ความผิดพลาดลดน้อยลง

เรื่องที่น่าสนใจ ทำไมรับแปลเอกสารถึงมีราคาแพง