หลักสูตรใหม่ 2565 เปิดรับสมัคร จป เทคนิค ยกระดับองค์กร จองอบรมวันนี้ รับส่วนลดทันที

หลักสูตร จป เทคนิค เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หลักสูตรนี้จัดขึ้นตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จป เทคนิค

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ บ่งชี้ อันตราย และประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเสนอแนะแนวทาง ป้องกัน และแก้ไขความเสี่ยง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถควบคุม กำกับ ดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

หมวดหมู่วิชาในการอบรมเพื่อเป็น จป เทคนิค

 • หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
 • หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • หมวดวิชาที่ 3 การวิเคราะห์ บ่งชี้ อันตราย และประเมินความเสี่ยง
 • หมวดวิชาที่ 4 การป้องกัน และแก้ไขความเสี่ยง
 • หมวดวิชาที่ 5 การควบคุม กำกับ ดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • หมวดวิชาที่ 6 การจัดการเหตุฉุกเฉิน

ระยะเวลาการในการอบรม ทั้ง 18 ชั่วโมง หรืออาจมากกว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงทางเราจะแจ้งให้ทราบ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THAI-SAFE.COM หรือศูนย์จัดฝึกอบรมจป ที่เปิดอบรม

สิ่งที่ต้องเตรียมหากต้องสมัครจองอบรม จป เทคนิค

 • สำเนาบัตรประชาชน (จำเป็น)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (จำเป็น)
 • สำเนาใบปริญญาตรี (ถ้ามี)
 • หลักฐานการทำงานจากบริษัทต่างๆ หรือเอกสารยืนยันการทำงาน (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป (จำเป็น)

การสมัครอบรมเพื่อเป็น จป นั้น จำเป็นต่อการทำงานในสายงานวิชาชีพ จะมีการเปิดให้จองอบรมทุกปี เพื่อคัดกรองบุคลากรที่มีวามสามารถ เพื่อยกระดับให้องค์ของท่านมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

สนใจสมัครอบรมเพื่อเป็น จป เทคนิค ได้ที่นี่: https://www.thai-safe.com/jorpor-technical-training